Piraattipuolueen Varsinais-Suomen
piiriyhdistyksen rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.5.2018
Viimeisin muutos 30.5.2018


1. Rekisterinpitäjä
Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistys ry (jäljempänä ”piiriyhdistys”)
Osoite: Pellonperänkatu 4 P 188 20740 Turku
Sähköposti: varsinais-suomi@piraattipuolue.fi
Rekisterinumero: 203.463


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Timo Hellman
timopekka.hellman@gmail.com
Puh. 050-593 1233


3. Rekisterin nimi
Piraattipuolueen Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen jäsenrekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää rekisteriä piiriyhdistyksen jäsenistä ja
piiriyhdistyksen asettamista vaaliehdokkaista yhdistyksen sisäistä tiedottamista varten.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero,
sähköpostiosoite, osoite).
Piiriyhdistyksen jäsenten henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin he ovat piiriyhdistyksen jäseniä.
Jäsenen erottua hänen henkilötietonsa poistetaan välittömästi.


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
paperisella jäsenkaavakkeella, muulla Piraattipuolueen hyväksymällä rekisteröitymistavalla sekä
piiriyhdistyksen Mailchimp-sähköpostituslistasta

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Piiriyhdistys jakaa rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille: piiriyhdistyksen hallinnoima
Mailchimp-postituslista (nimi ja sähköpostiosoite).
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin
on sovittu jäsenen kanssa.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii
siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli
henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen
varsinais-suomi@piraattipuolue.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut
EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet
kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä
tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen
varsinaissuomi@piraattipuolue.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).